เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาการทำงาน

ความซื่อสัตย์
ทั้งในฐานะผู้บริหาร ทั้งในฐานะพนักงาน และต่อผู้ที่ร่วมทำธุรกิจ ความซื่อสัตย์ คือ หลักการแรกที่ต้องยึดมั่น ทุกสิ่งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรม ความเชื่อ มั่นในการทำธุรกิจร่วมกันย่อมตามมา

ความอดทน
ใช้ได้ผลในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะวิกฤติขนาดไหน ย่อมพาให้ผ่านพ้นไปได้ในที่สุด อุปสรรคไม่ว่ายากลำบากเพียงใด ก็ไร้ความหมาย

ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ย่อมเป็นที่รักและนับถือ เป็นการให้เกียรติต่อผู้อื่น ไม่ว่าพนักงานหรือผู้ที่มีความ สัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย ทำให้ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ จากทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง

ความสามัคคี
ความใกล้ชิดเกินไปในแบบครอบครัว บางครั้งอาจสร้างปัญหาได้ในการทำงาน ความใจกว้างรับฟังความคิดเห็น และรู้จักอภัยให้กัน ย่อมเป็นบ่อเกิดของความ สามัคคี และแน่นอน ความมั่นคงในสถาบันย่อมตามมาในที่สุด