กลุ่มบริษัทในเครือ

กลุ่มเจริญสินแบ่งธุรกิจใน
เครือออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน
ประกอบด้วย
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีศักยภาพ
ในการเจริญเติบโต สร้างเสริม
โยงใย และเกื้อกูลธุรกิจใน
เครือซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ