เกี่ยวกับเรา

สาส์นจากประธานกลุ่มเจริญสิน

ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกิตติมศักดิ์

ความภูมิใจที่ได้มาร่วมงานกับกลุ่มเจริญสิน มิใช่แค่เพียง สร้างสรรค์การเติบโตทางธุรกิจ และระบบการบริหารงาน ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ยังเป็นความรู้สึกที่ดีของความเป็น ครอบครัว ความตั้งใจจริงในการก่อร่างสร้างตัว และการ ทำงานอย่างทุ่มเท ที่ผู้บริหารตั้งแต่รุ่นบุกเบิกมาจนถึงคลื่น ลูกใหม่ ต่างสืบทอดเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่องและจริงใจ

นับเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบ บริหารแบบไทยซึ่งผสานการบริหารแบบตะวันตกได้อย่าง กลมกลืนกับระบบอาวุโสและความสัมพันธ์ อันดีฉันท์ครอบ ครัว นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การบริหารองค์กรของกลุ่ม บริษัทเจริญสิน ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้อย่างดี

สิ่งเหล่านี้ได้จุดประกายให้เกิดความคิดใหม่ๆ ทางธุรกิจใน รูปแบบของตนเอง จากธุรกิจฟอกหนัง ซึ่งถือเป็นมรดกสืบ เนื่องของกลุ่มเจริญสิน ก้าวไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นสากล และสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ในขณะที่ยังสามารถ คงวิธีการบริหารในแบบของตนเอง ด้วยความไว้วางใจจาก หุ้นส่วนนานาประเทศ และยืนอยู่บนปรัชญาที่สำคัญของ กลุ่มเจริญสิน นั่นคือความซื่อสัตย์และความจริงใจ

มาโนช วงษ์เจริญสิน

ประธานกรรมการ กว่า 60 ปี

ที่กลุ่มเจริญสินได้เจริญเติบโตมาจนประกอบด้วยกลุ่ม บริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท นั่นคือสัญลักษณ์หนึ่ง ซึ่งบ่งบอกถึง ความสำเร็จของธุรกิจที่ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยแนวทางธุรกิจแบบ ครอบครัวแท้ๆ จนถึง ณ วันนี้ วัฒนธรรมของธุรกิจแบบครอบ ครัว ได้ผนวกเข้ากับระบบบริหารธุรกิจยุคใหม่ นำกลุ่มเจริญสิน พัฒนาการต่อไปด้วยความก้าวหน้าและมั่นคง

ในปรัชญาการทำงานแบบครอบครัวของกลุ่มเจริญสิน เรากลับ มิได้ยึดติดอยู่แต่โลกของครอบครัวเพียงอย่างเดียว เรานำจุดเด่น ของความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และความคิดก้าวหน้าในการบริหาร โดยมืออาชีพมาผสานกลมกลืนเข้าด้วยกัน นโยบายการบริหาร งานของกลุ่มเจริญสินจึงเปิดกว้างสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ รับรู้ความ เป็นไปและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่บังเกิดขึ้นในโลกซึ่งดำเนิน ตามแนวทางของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และด้วยพัฒนาการอันก้าว ไกลอยู่ตลอดเวลา